Ochrana osobních údajů

Oznámení o zpracování osobních údajů


Vážený zákazníku,


tímto si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme
jako správce osobních údajů již od prvního kontaktu s Vámi, a to pouze v nezbytném rozsahu,
v souladu se zásadami zabezpečení a ochrany osobních údajů, s cílem co nejefektivněji plnit
Vaše přání a informovat Vás o nových nabídkách týkajících se našich výrobků.

Níže uvedené informace se na Vás vztahují, pokud s námi jednáte jako fyzická osoba, a to i
jako fyzická osoba podnikající.

Níže se můžete seznámit s následujícími informacemi o zpracování Vašich osobních údajů:

  1.  Vysvětlení pojmu osobní údaj a zpracování osobních údajů;
  2.  Důvody a účely zpracování osobních údajů;
  3.  Doba uložení osobních údajů;
  4.  Vaše práva ve vztahu k osobním údajům;
  5.  Poskytování osobních údajů dalším osobám;
  6.  Ostatní informace;
  7.  Kontakt na naši společnost.

1. Vysvětlení pojmu osobní údaj a zpracování osobních údajů:

A. Osobní údaj:

Osobní údaj je jakákoli informace, která Vás může identifikovat, např. jméno a
     příjmení, rodné číslo, bydliště apod.

B. Zpracování osobních údajů:

     Zpracováním je jakákoliv manipulace s osobními údaji, např. shromáždění osobních
     údajů, uložení do evidence, jejich prohlédnutí údajů v této evidenci či sdílení údajů
     s jinými osobami.

2. Důvody a účely zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě přesně vymezených důvodů a za přesně
vymezeným účelem:

    1) Předně Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění povinností uloženým nám
        právními předpisy. Zpracování Vašich osobních údajů pak probíhá zejména pro
        následující účely:

        -  předpisy o účetnictví

    2) Dále Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom dostáli našim závazkům ze smluv,
         které s námi jako zákazníci uzavřete. V rámci těchto smluvních povinností
         zpracováváme Vaše osobní údaje zejména pro následující účely:

        − fakturace a tvorba dalších písemných podkladů nezbytných pro plnění
           smlouvy;

        − doručení požadovaného zboží;

    3) Zároveň Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracováváme, neboť je to
        v oprávněném zájmu naší společnosti. Činíme tak ovšem pouze z toho důvodu,
        abychom Vám mohli nadále poskytovat kvalitní služby. Na základě oprávněného
        zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

        − rozesílání obchodních sdělení obsahující informace o nabídkách a slevách
           týkajících se předmětu naší činnosti;

        − uchování Vašich osobních údajů uvedených ve Vámi zaslané objednávce, a to
           po nezbytně dlouhou dobu nutnou pro zpracování Vaší objednávky;

        − uchování Vašich osobních údajů nezbytných pro případnou soudní či jinou
           právní ochranu naší společnosti;  

    V souvislosti se zpracováním na základě oprávněného zájmu si Vás dovolujeme
    upozornit na možnost uplatnění tzv. práva vznést námitku, které je dále rozvedeno
    níže v tomto textu.

3. Doba uložení osobních údajů:

Délka uložení Vašich osobních údajů v databázi naší společnosti se odvíjí od účelu, pro který
jsou tyto osobní údaje zpracovávány:

   1) Plnění zákonných povinností:

        Určité kategorie osobních údajů je dále nezbytné uchovávat po dobu stanovenou
        zvláštními právními předpisy. Jedná se o tyto případy:

          − předpisy o účetnictví

   2) Zpracování na základě výhradně smluvních povinností:

        Zde budeme Vaše osobní údaje uchovávat jen po dobu nutnou pro splnění těchto
        povinností vyplývajících ze smlouvy.

   3) Rozesílání obchodních sdělení:

        V tomto případě se doba zpracování Vašich osobních údajů bude odvíjet od Vašeho
        rozhodnutí – součástí každého zaslaného obchodního sdělení je možnost odběr těchto
        sdělení odhlásit. V takovém případě bychom Vaše související osobní údaje
        neprodleně vymazali.

   4) Zpracování objednávky: 

       V souvislosti se zpracováním na základě oprávněného zájmu si Vás dovolujeme
       upozornit na možnost uplatnění tzv. práva vznést námitku, které je dále rozvedeno
       níže v tomto textu.

   5) Soudní ochrana:

        Pokud je to nezbytné z důvodu soudní či jiné právní ochrany, může naše společnost
        uchovávat Vaše osobní po dobu nutnou pro jejich uplatnění, jež se odvíjí od délky
        promlčecích lhůt dle právních předpisů.

4. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům:

Na základě platné právní úpravy máte jako náš zákazník vůči naší společnosti určitá práva
vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů naší společností, která je vůči Vám
v postavení správce osobních údajů.

Pro veškerá níže uvedená práva platí, že jejich uplatnění z Vaší strany vyhovíme bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne podání Vaší žádosti týkající se některé
z předmětných práv. Pokud by byla Vaše žádost ovšem příliš složitá, byli bychom nuceni tuto
lhůtu prodloužit – o čemž byste však byli bezodkladně informováni.

Zde podrobněji pojednáváme o jednotlivých právech:

   A. Právo na přístup:

       Na základě tohoto práva můžete po naší společnosti požadovat informaci o tom, zda
       zpracováváme či nezpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, můžete
       požadovat podrobnější informace o jejich zpracování.

   B. Právo na opravu:

       Na základě tohoto práva můžete po naší společnosti požadovat opravu nepřesných
       osobních údajů.

   C. Právo na výmaz:

       Na základě tohoto práva můžete po naší společnosti v určitých případech požadovat
       odstranění osobních údajů.

   D. Právo na omezení zpracování:

       Na základě tohoto práva můžete po naší společnosti v určitých případech požadovat
       omezení zpracování osobních údajů.

   E. Právo na přenositelnost údajů:

       Na základě tohoto práva můžete po naší společnosti v některých případech požadovat
       předání Vašich osobních údajů za účelem jejich následného předání jinému správci
       osobních údajů.

   F. Právo vznést námitku:

       Na základě tohoto práva můžete po naší společnosti v některých případech požadovat,
       abychom přestali zpracovávat osobní údaje, dokud neprokážeme oprávněný důvod pro
       jejich zpracování.

   G. Právo podat stížnost:

       Na základě tohoto práva můžete podat k Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost,
       pokud máte za to, že naše společnost při zpracování vašich osobních údajů porušuje
       platnou právní úpravu.

5. Poskytování osobních údajů dalším osobám:

Při zpracování Vašich údajů dochází i k jejich poskytování níže uvedeným dodavatelům, a to
pouze v nezbytném rozsahu nutném pro poskytování našich služeb, se zárukami bezpečnosti a
ochrany Vašich osobních údajů.

Jsou to tito dodavatelé:

    1) JUDr. Daniel Uličný, advokát poskytující právní služby naší společnosti

    2) Efekt DC s.r.o., daňový poradce poskytující daňové poradenství naší společnosti.

6. Ostatní informace:

V souvislosti s výše uvedeným zpracováním Vašich osobních údajů Vás dále informujeme o
těchto skutečnostech:

    a. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k předávání osobních údajů do zemí
        mimo Evropskou Unii.

    b. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k rozhodování na základě
        automatizovaného zpracování osobních údajů.

    c. Jelikož Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro splnění našich povinností vyplývajících
        z právních předpisů i ze smlouvy uzavřené s Vámi, požadujeme po Vás tyto údaje na
        základě ustanovení příslušných právních předpisů i uvedené smlouvy.

7. Kontakt na naši společnost:

PARS Děčín spol. s r.o.
Slovanská 898/44
405 02 Děčín

Kontaktní osoba:

Jméno: Tomáš Hladík
Tel: +420 412 709 124
E-mail: gdpr@parsdecin.cz