Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu.

Základní ustanovení a vymezení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost PARS Děčín spol. s r.o., IČO 615 39 007, se sídlem Slovanská 898/44, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7818 (dále jen „prodávající“) a kupujícího.
Prodávajícího je možné kontaktovat na tel. Čísle 723060140, email: sklad@parsdecin.cz
Kupujícím je dle těchto OP fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.
Provozovna prodávajícího je na adrese: Ústecká 304/160, Děčín 40502
Spotřebitelem (kupujícím), je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Podnikatelem (kupujícím), je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele. Pro účely ochrany spotřebitele a pro další účely uvedené v občanském zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se dále považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
Zboží je, hutní materiál, spojovací materiál a příslušenství. Bližší informace lze nalézt na webovém portálu https://www.pars-shop.cz/

Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající kupujícímu – spotřebiteli sděluje, že:
 • prodávající si neúčtuje nad rámec kupní ceny žádné další poplatky, s výjimkou přepravného a platby za dobírku;
 • ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách prodávajícího https://www.pars-shop.cz/ provozovaném prodávajícím uvedeny včetně DPH;
 • náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy; uvedené ceny nezahrnují případné náklady na proclení a celní poplatky (v případě objednávek mimo EU);
 • prodávající neúčtuje v případě smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku žádné zvláštní poplatky; kupující nese sám náklady svého připojení.

Uzavření smlouvy

Kupující vytvoří objednávku v okamžiku, kdy vloží požadované zboží do košíku a odešle objednávku prodávajícímu. Kupující je oprávněn před odesláním objednávky měnit zboží (typ, počet), způsob dopravy i úhrady. Kupující je povinen řádně překontrolovat všechny údaje v objednávce. Po odeslání objednávky je možné chybné údaje upravit po dohodě s prodávajícím.
Kupující může odeslat objednávku pouze tehdy, stvrdí-li, že se seznámil s těmito OP a souhlasí s jejich obsahem.
Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky prodávajícím. Přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito OP, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Platební a dodací podmínky

Platbu dle kupní smlouvy je možno uhradit níže uvedenými způsoby:
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího dle zálohové faktury;
 • bezhotovostně online platbou kartou;
 • v hotovosti při odběru zboží.
Uhrazení kupní ceny je podmínkou pro dodání zboží anebo předání zboží při osobním odběru.
Dodatečné náklady spojené se zvoleným způsobem platby kupní ceny hradí kupující. V případě platby převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. Bez variabilního symbolu nelze platbu přiřadit k příslušné objednávce, což může být důvodem časově náročnějšího zpracování objednávky. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje až 3 dní na manuální dohledání platby.
V případě, že kupující odešle objednávku pro platbu kartou a objednávku nezaplatí, je povinen zaslat peníze převodem v době splatnosti.
Cena dopravy se hradí zvlášť, není-li stanoveno jinak.
Pokud je nutno zboží doručovat opakovaně, či jiným než původně sjednaným způsobem z důvodu na straně kupujícího, dodatečné náklady hradí kupující ve výši stanovené dopravy v objednávce.

Doprava a osobní odběr

Prodávající používá k dopravě zboží: PARS dopravu (vlastním nákladním autem do 1,5 tun)
Zboží lze převzít osobně v provozovně prodávajícího. Jakmile je objednávka připravena k vyzvednutí, prodávající informuje kupujícího prostřednictvím SMS a/nebo emailu.
Dodání zboží kupujícímu (spotřebiteli):
 • Není-li ujednán čas plnění, prodávající odevzdá věc kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.
 • Má-li prodávající kupujícímu věc odeslat, je kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut, je věc kupujícímu odevzdána v okamžiku, kdy ji prodávající předá tomuto dopravci; práva kupujícího vůči dopravci tím nejsou dotčena.
 • Nepřevezme-li kupující věc, uhradí prodávajícímu dodatečné náklady spojené s opakovanou dopravou a skladné v obvyklé výši.
Má-li prodávající věc odeslat kupujícímu, který není spotřebitelem, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Nepřevezme-li kupující věc, uhradí prodávajícímu dodatečné náklady spojené s opakovanou dopravou a skladné v obvyklé výši.
Nebude-li stanoveno jinak, prodávající dodá zboží nejpozději do 30 dnů.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.
U koupě zboží končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo (a) poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, (b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo (c) první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží nelze vyrobit, anebo pokud byly zcela vyčerpány všechny skladové zásoby.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Odstoupí-li kterákoli ze smluvních stran od této smlouvy a je-li již zaplacena kupní cena, vrátí prodávající kupní cenu spotřebiteli do nejpozději do 14 dnů, a to převodem na bankovní účet spotřebitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající může kupní cenu vrátit se souhlasem spotřebitele i jiným způsobem, bude-li s tím spotřebitel souhlasit.
Dojde-li ze strany kupujícího k odstoupení smlouvy v důsledku vadného plnění ze strany prodávajícího, není kupující povinen vracet prodávajícímu vadné zboží. Prodávající vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
Je-li společně se zbožím poskytnut spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
Spotřebitel bere na vědomí, nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (jedná se zejména o zboží nařezané na požadovanou délku, ohnutou spotřebitelem požadovaným způsobem apod.).

Práva z vadného plnění

Pro práva z vadného plnění platí u kupujícího, který je spotřebitelem následující:
 • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Jedná-li se o věc použitou, činí lhůta 1 rok.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 • Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 8.8. a 8.9., se vada projeví opakovaně, je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná.
Pro práva z vadného plnění platí u kupujícího, který není spotřebitelem se použije zákonná úprava pro vadné plnění z koupě.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

Mimosoudní řešení sporů a další ujednání

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 000 20 869, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.coi.cz. Více informací o mimosoudním řešení sporů je uvedeno na adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
Prodávající bude kupní smlouvu archivovat po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy.
Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím může být uzavřena i v jazyce jiném.

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”) je prodávající.
Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, které mu kupující poskytl, anebo osobní údaje, které prodávající získal na základě plnění objednávky kupujícího. Jedná se zejména o jméno, adresu, telefon, datum narození, telefon a email.
Prodávající zpracovává údaje kupujícího za účelem plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (článek 6 odst. 1 písmeno b) Nařízení) a nabízení dalšího zboží prodávajícím kupujícímu (článek 6 odst. 1 písmeno f) Nařízení).
Prodávající nepředává žádné osobní údaje mezinárodní organizaci. Poskytovatel předává osobní údaje osobám, kterým svědčí titul z platných právních předpisů např. orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelům údržby informačního systému na základě uzavřené smlouvy s prodávajícím, subjektům provádějícím přepravu zboží, případně dalším příjemcům souvisejících s činností Poskytovatele (např. zdravotní pojišťovny, správci vyúčtování služeb, dodavatelé apod.).
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění kupní smlouvy a po jejím splnění s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. dle zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Práva subjektu osobních údajů, tj. osob, jejichž osobní údaje správce zpracovává, jsou:
 • právo na přístup ke svým osobním údajům;
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo kdykoliv odvolat případný souhlas se zpracováním osobních údajů – prodávající tímto kupujícího informuje, že převážná většina zpracování osobních údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění kupní smlouvy, a proto není potřeba souhlas se zpracováním osobních údajů každého kupujícího. Toto právo je tak využitelné pouze v případě, kdy byl kupujícím dán prodávajícímu výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.
V případě, že bude subjekt osobních údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné prodávajícím, může podat stížnost přímo prodávajícímu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující může své právo uplatnit prostřednictvím formuláře zaslaného elektronicky na email: info@magu.co nebo v tištěné podobě na adresu sídla prodávajícího. Více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Závěrečná a přechodná ustanovení

Otázky v kupní smlouvě a těchto OP výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito OP.
Tyto OP nabývají účinnosti dne 1.3.2024
Vzorové odstoupení od smlouvy
Vzorové odstoupení od smlouvy

1.3.2024 | pdf, 67 KB